Personuppgiftspolicy för Kensulting AB

Kensulting AB är mån om personlig integritet och att skydda de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När individer har kontakt med oss innebär det att personuppgifter lämnas till oss. I verksamheten kan det också ske att personuppgifter insamlas och behandlas avseende kontaktpersoner hos leverantörer, klienter och andra externa parter. I följande policy beskrivs hur vi samlar in, blandar och delar personuppgifter. Vidare beskrivs även de rättigheter som de registrerade har samt våra kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag, kontakt, anställning eller annars delas med oss i samband med uppdragsförberedelse eller administration. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer men det kan förekomma att vi inom ramen för uppdraget får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dessa personer.

De personuppgifter vi behandlar i ovan beskrivna sammanhang kan röra kontaktuppgifter (exempelvis namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (exempelvis passuppgifter och födelsedatum/personnummer), faktureringsinformation (exempelvis organisationsinformation, kontonummer och skatteinformation).

Ändamålen med vår personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandlingen som vi utför sker för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra klienter eller kunna svara på frågor från de som kontaktar oss. Dessutom behöver vi behandla personuppgifterna för att kunna tillvarata våra klienters intressen, sköta administration i samband med de uppdrag vi åtar oss samt uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag.

Den lagliga grunden för vår personuppgiftsbehandling

Vid behandling av information om klienter så är den lagliga grunden att vi ska kunna fullgöra vårt uppdragsavtal med klienten samt för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag.

Vid behandling av personuppgifter hänförlig till leverantörer eller dessas företrädare och andra externa parter så är den lagliga grunden för denna behandling vårt berättigade intresse av att administrera relationen samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vid behandling av personuppgifter hänförlig till anställda så är den lagliga grunden att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den anställde samt för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för de ändamål vilka de behandlas har tillgång till personuppgifterna. Inga personuppgifter förs utanför EU. Vi granskar regelbundet våra processer för att säkerställa att samtliga uppgifter är säkra och skyddade. Vår hemsida är uppbyggd hos Walter Media AB, information om hur de hanterar personuppgifter finns här: https://waltermedia.se/integritetspolicy

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna får eller behöver sparas längre enligt rådande tillämplig lag.

Rättigheter för den vars personuppgifter behandlas av oss

De vars personuppgifter behandlas av oss har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem, begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, begära att vi raderar deras personuppgifter eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, invända mot en viss behandling av deras personuppgifter, samt under vissa förutsättningar, rätt att få ut sådana personuppgifter som tillhandahållit i ett maskinläsbart format och överfara dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller klagomål på vår personuppgiftsbehandling eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på info@kensulting.se. Klagomål rörande vår personuppgiftsbehandlings förenlighet med dataskyddsförordningen kan lämnas in hos Integritetsskyddsmyndigheten vilken är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.